Về các ngành nghề

Ngành nghề: Công ty CP MIRAI VIETNAM 
Chúng tôi luôn chú trọng vào đào tạo nguồn nhân lực, tạo cơ hội việc làm cho người lao động.
Bên cạnh đó với kinh nghiệm và thế mạnh của mình, chúng tôi cũng tăng cường hoạt động mạnh mẽ 
trong các lĩnh vực như cho thuê xe, phiên dịch, dịch thuật, du lịch và thương mại.